مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر است:

کپی برابر اصل شناسنامه سهام­داران و مدیران شرکت
کپی برابر اصل کارت ملی سهام­داران و مدیران شرکت
مدرک اخذ و ارائه مجوز
گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضای شرکت
2 برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا تقاضانامه توسط کلیه سهام­داران ( با توجه به بهادار بودن اوراق باید آن­ها را از اداره ثبت شرکت تهیه کرد.)
2 برگ شرکت­نامه تکمیل شده و امضا شده آن توسط سهام­داران و هیئت مدیره
2 جلد اساس­نامه امضا شده توسط کلیه سهام­داران و هیئت مدیره
تاییدیه هیئت مدیره و سهام­داران در مورد غیر دولتی بودن و مسئولیت محدود بودن شرکت
2 نسخه از صورت جلسه بین مدیران و سهام­داران شرکت که امضا شده باشد.
معرفی­نامه نمایندگان