شرکت نسبی، یکی از انواع شرکت‌های تجاری در ایران است که احتمالا نام آن را کمتر شنیده‌اید. شرکت نسبی، از شرکت‌های سهامی است که فقط در حقوق ایران، ثبت شده است. ابتدا باید بدانیم یک شرکت تجاری چه مفهومی دارد؟ در ادامه به توضیح انواع شرکت‌های تجاری، و اساس‌نامه و مواردی که باید در اساسنامه شرکت نسبی قید شود می‌‌پردازیم.

شرکت تجاری

شرکت، در لغت به معنی شریک شدن دو یا چند نفر در کاری است. شرکت تجاری؛ یک نوع قراردادی است که با هدف امور بازرگانی و تجاری، بین دو یا چند شریک در اداره ثبت شرکت، بسته می‌شود و هریک از شرکا میزان سرمایه (نقدی و غیرنقدی) و میزان سود معین  را در آن قید می‌کنند. تعداد شرکا در هر نوع شرکت با هم متفاوت است. مثلا در شرکت سهامی عام، حداقل تعداد شرکا پنج نفر است. در شرکت تعاونی حداقل تعداد شرکا، هفت نفر است.

انواع شرکت تجاری

  • شرکتهای سهامی عام و خاص
  • شرکت تضامنی
  • شرکت با مسئولیت محدود
  • شرکت نسبی
  • شرکت مختلط سهامی
  • شرکت مختلط غیرسهامی
  • شرکت تعاونی

در ادامه،  یک توضیح کوتاه درباره نوع فعالیت‌های شرکت نسبی می‌دهیم

شرکت نسبی

شرکت نسبی یک نوع شرکت تجاری است که با هدف امور تجاری، به نام دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و هر یک از شرکا می‌تواند به میزان سرمایه نقدی و غیر نقدی خود در شرکت مسئولیت داشته باشد. تعداد اعضای شرکت نسبی، حداقل دو نفر است.

اساس‌نامه شرکت نسبی

اساس‌نامه یک قرارداد رسمی است که همه اطلاعات مربوط به تعداد اعضای شرکت، میزان سرمایه و دیگر

اطلاعات  مهم مربوط به شرکت در آن ثبت می‌شود. اساسنامه شرکت نسبی قابل تغییر است البته هر نوع تغییر در اساس‌نامه باید ثبت شود. اساس‌نامه برای تاسیس شرکت‌های سهامی ثبت می‌شود.